Solar Rooftop


มีจุดเด่น ดังนี้ :-
(1)  ผลิตไฟฟ้าช่วงเวลาที่การไฟฟ้าคิดค่า “On Peak”
(2) สามารถลด Demand Charge ได้ เพราะลดการใช้ไฟฟ้าจาก กฟน. / กฟภ.
(3) ยืดอายุการใช้งานของหลังคา
(4) อณุภูมิใต้หลังคาจะลดลง ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ
(5) คืนทุนภายใน 7 ปี
(6) อายุการใช้งาน Solar Roof เกินกว่า 25 ปี
(7) บริษัทดูแลบำรุงรักษาให้ฟรี 3 ปี และรับบริการต่อได้
(8)  มีการรับประกันอุปกรณ์ และชิ้นส่วนสำคัญสูงสุดถึง 25 ปี
(9)  บริษัทรับประกันผลผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 3 ปี
(10) หากท่านเป็นประเภทกิจการที่ BOI ประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะช่วยดำเนินการขอส่งเสริม”การใช้พลังงานทดแทน” ซึ่งท่านจะได้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของเงินลงทุน