Our Projects

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Farm

 
โครงการ : โรงไฟฟ้าบ่อพลอย
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
คู่สัญญา : JKR - กฟภ.
ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) : 5
วันที่ลงนามในสัญญา : 7 กันยายน 2552
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 15 ตุลาคม 2555
   
โครงการ : โรงไฟฟ้าบ่อพลอย
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
คู่สัญญา : RPV - กฟภ.
ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) : 5
วันที่ลงนามในสัญญา : 7 ก.ย. 2552
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 15 ต.ค. 2555
   
โครงการ : โรงไฟฟ้าลพบุรี
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
คู่สัญญา : LOPBURI - กฟภ.
ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) : 5
วันที่ลงนามในสัญญา : 26 ก.ย. 2554
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 4 ก.พ. 2557
   
โครงการ : โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
คู่สัญญา : PS – กฟภ.
ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) : 5
วันที่ลงนามในสัญญา : 22 ส.ค. 59
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 1 ก.พ. 60