Our Projects

โครงการพลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant)


 ที่ตั้งโครงการ เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 
 ชื่อโครงการ : PPTC12030
ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) : 120
ไอน้ำ (ตัน/ชั่วโมง) : 30
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า (COD) : 29 มี.ค. 2559
 ชื่อโครงการ : SSUT
ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) : 240
ไอน้ำ (ตัน/ชั่วโมง) : 60
เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า (COD) : โรงงานที่ 1 : 29 ธ.ค. 59,
โรงงานที่ 2 : 3 ธ.ค. 59
   
รวม ขนาดกำลังการผลิต (เมกะวัตต์) 360 MW
ไอน้ำ (ตัน/ชั่วโมง) : 90