Our Projects

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา


 ที่ตั้งโครงการ
อำเภอกิ่งบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 
 ชื่อโครงการ : KMC994
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 7 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 214.8
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 18 ก.ย. 57
ชื่อโครงการ : KMC995
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 1 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 214.8
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 18 ก.ย. 57
   
ชื่อโครงการ : KMC996
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 30 ต.ค. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 214.8
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 18 ก.ย. 57
ชื่อโครงการ : KMC9911
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 26 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 214.8
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 18 ก.ย. 57
   
ชื่อโครงการ : KMC9915
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 7 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 214.8
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 18 ก.ย. 57

 ที่ตั้งโครงการ
เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงทพฯ
 
 ชื่อโครงการ : EPCO B2
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 26 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 237.16
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 28 เม.ย. 58
ชื่อโครงการ : EPCO B3
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 4 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 64.68
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 30 เม.ย. 58


 ที่ตั้งโครงการ
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงทพฯ

 ชื่อโครงการ : TYT-K
คู่สัญญา : EPCOG-กฟน.
วันที่ลงนามในสัญญา : 4 พ.ย. 56
ขนาดกำลังการผลิต (กิโลวัตต์) : 129.36
วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) : 10 มิ.ย. 58