ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 
ชื่อบริษัท   บริษัท  อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ   EP
เลขทะเบียนบริษัท   0107559000028
ประเภทธุรกิจ   ประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
สถานที่ตั้ง   51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขทะเบียนบริษัท   0107559000028
โทรศัพท์   (662) 551-0526
โทรสาร   (662) 551-0529
เว็บไซต์   www.epgroup.co.th
ทุนจดทะเบียน   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หุ้นสามัญ 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    รวม 1,500,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    รวม 1,200,000,000 บาท
     
     
บุคคลอ้างอิง    
ชื่อผู้สอบบัญชี   บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
ที่ตั้ง:   เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์:   0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7
โทรสาร:   0-2941-3658
E-mail:   webmaster@pitisevi.com
เว็บไซต์:   www.pitisevi.com