ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ