กฎบัตรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ด้านการสรรหา
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ
1.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคุณสมบัติบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท
1.3 สอบทานข้อมูลของบุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการของกลุ่มบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กำหนดก่อนนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
1.4 สอบทานข้อมูลของบุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเป็นตามข้อกำหนดของกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กำหนดก่อนนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง 

*ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่4 ทุกรายและให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินด้วย*

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯคณะกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท 
2.2 กำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท
2.4 คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้
       1) เพื่อกำหนดนโยบายแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
       2) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
       3) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับกลุ่มบริษัท