สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน


สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หลักการ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของใน EP ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ EP โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
• สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
• สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการที่ถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสม
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ EP เช่น การจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ รวมถึงรายการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อ EP และ/หรือ ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยคณะกรรมการของ EP ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติ
1. EP ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเป็นเจ้าของกิจการ และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ EP ดังนั้น EP จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย EP จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น EP จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาและใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและพิจารณารายละเอียดและข้อมูลของแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง EP เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย EP จะดำเนินการให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย EP จะจัดส่งใบมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

3. EP มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายและตอบประเด็นซักถามจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ EP โดยจะกำหนดเวลาในการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่

4. ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ EP และจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมในแต่ละวาระอย่างเหมาะสม 

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญได้อย่างเหมาะสม กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

6. ในกรณีที่วาระการประชุมใดมีหลายรายการ ประธานในที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

7. EP จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้มีการบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้ EP นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของทางบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารวมถึงจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

8. คณะกรรมการของ EP มีหน้าที่ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม
• มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
• ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-สกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment to Shareholders)
หลักการ
ผู้ถือหุ้นของ EP ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจในการลงทุนใน EP คณะกรรมการจึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการของ EP มีหน้าที่จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน EP มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนั้น EP จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ EP และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ EP ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ EP โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับ EP จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติ
1. EP เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการของ EP จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

2. EP จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่สนับสนุนการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ โดยมีระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสม

3. EP จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

4. EP มีนโยบายและจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของ EP ทุกท่านรับทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในของทางบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารของ EP ต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมถึงต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในทางใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ความเสียหายกับการดำเนินกิจการของ EP

5. ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา / จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ EP จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง