นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายการดำเนินการธุรกิจ
กลุ่มบริษัทโรงไฟฟ้าของบริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน อย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในอนาคตที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้ Operation & Maintenance ที่มีประสิทธิภาพ ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อองค์กร พนักงาน และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
 
  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจพลังงาน
ตามที่ภาครัฐได้มีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้น โดยกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา และได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูง และมีความเสี่ยงในการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ในระยะยาว

กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(“กฟภ.”) โดยกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยสรุปโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบันมีดังนี้
 
 
ปลายปี 2554
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก ที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา
 
ปลายปี 2555
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD) ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา

ปลายปี 2556
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Roof) จำนวน 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (COD) จำนวน 5 แห่ง กำลังการผลิตรวม 1,074 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 และอีกจำนวน 3 แห่ง กำลังการผลิตรวม 431.20 กิโลวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า (COD) ในไตรมาส 2 ปี 2558

ต้นปี 2557
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น ในเขตพื้นที่ คูริฮาร่า จังหวัดมิยากิ ขนาดกำลังการผลิต 23 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ภายในปี 2560 โดยมีหนังสือแจ้งผลการรับซื้อไฟฟ้าดังนี้
  1. Kurihara I จำนวน 10 เมกะวัตต์ (AC) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ราคา 40 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  2. Kurihara II จำนวน 13 เมกะวัตต์ (AC) ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ราคา 36 เยนต่อหน่วย เป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อให้พื้นที่สามารถรองรับการก่อสร้างให้ครบตาม กำลังการผลิตที่ 13 เมกะวัตต์ (AC)

ปลายปี 2558
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ KYOTO ขนาดกำลังการผลิต 9.99 เมกะวัตต์ โดยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 32 เยน ซึ่งโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ดังนี้
1. บริษัทลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์การเกษตร ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ โดยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2. โครงการพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้พลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) จำนวน 3 โรงไฟฟ้า กำลังการผลิตสูงสุดรวม 360 เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลังการผลิตสูงสุด รวม 90 ตันต่อชั่วโมง โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) และในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ซึ่ง โครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามลำดับ รวม มูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,159.10 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายชำระค่าหุ้นและเงินมัดจำไปแล้ว จำนวน 1,268.84 ล้านบาท

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น Shichikashuku 1-2 ขนาดกำลังการ ผลิตรวม 3.465 เมกะวัตต์ (4.4075 เมกะวัตต์ติดตั้ง) งบลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 443.40 ล้านบาท โครงการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองชิจิคะชุคุ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณารับซื้อ ไฟฟ้า ที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับทาง Tohoku Electric (TEPCO) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรา รับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ และ จำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ภายในกลางปี 2560