ประวัติความเป็นมาบริษัท
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPGROUP”) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107559000028 เป็นบริษัทที่แปรสภาพจากบริษัทจำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด และเปลี่ยนเป็น บริษัท บ่อพลอย โซล่าร์ จำกัด (BP) ก่อนที่บริษัทจะเปลี่ยนชื่อและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559)
 
  บริษัทจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) EPCO ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 75.00

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ต่อมาได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12,000,0000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ณ 31 มีนาคม 2560 ชำระเต็มมูลค่า