บริษัทในเครือ
บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด
บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด (JKR)
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด (RPV)
บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด
บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด (EPCOG)
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด
บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด (Aquatist)
บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด
บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด (Lopburi)
บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (EPCOE)
บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด SPM(TH)
บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (EE)
บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด
บริษัท ปราจีน โซล่า จำกัด (PS)
Solar Power Management Co., Ltd (HK Co.)
Solar Power Management Co., Ltd (HK Co.) (SPM (HK))
Alternative Energies Kabushi Kaisha
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK)
Kurihara Godo Kaisha (GK1)
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุ้นใน GK1
AE Power Godo Kaisha (GK2)
Alternative Energies Kabushi Kaisha (AE-KK) ถือหุ้นใน GK2
Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3)
Kyotemba Solar Godo Kaisha (GK3) (เดิมชื่อ Green Partner Godo Kaisha)