Vision & Mission
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม “เรารักษ์โลก โลกรักษ์เรา”

พันธกิจ (Mission)
  • มุ่งมั่นและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน
  • ดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติให้มีความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
  • ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
  • พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างรายได้ที่มั่นคง และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น